ปีงบประมาณรหัสโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยหน่วยงานสถานะโครงการวิจัยการโอนเงินFulltextEdit Entry
2558การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่ส่งผล ต่อวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาพระมหาเสรีชน นริสฺสโร
2560ว093/2560โครงการย่อยที่ 2 การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม (แผนงานวิจัย : พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)นายบุญส่ง นาแสวง
2560ว084/2560โครงการย่อยที่ 4 การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)ดร.สุรพล พรมกุล
2560ว081/2560การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก
2560ว074/2560รูปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานดร.สรัญญา วิภัชชวาที
2560พระพุทธรูปไม้ : อิทธิพลและคติธรรมที่มีต่อคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย)
2560ว049/2560โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (แผนงานวิจัย : การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)นายอานุรักษ์ สาแก้ว
2560ว007/2560การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายบัณฑิตอาสาในภาคเหนือนายสาวสุนทรี สุริยะรังษี
2560ว008/0560การศึกษาแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่นายบุญมี แก้วตา
2560ว033/2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
2560ว119/2560โครงการย่อยที่ ๕ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลาวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)
2559ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)
2560การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)
2560ว364/2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนา พุทธ คริสต์พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)
2560ว034/2560พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z : การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาพระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี (แสนคำ)
2560ว276/2560คัมภีร์สุจิตตาลังการ : การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง
2560ว181/2560การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร),ผศ.
2560ว193/2560เสมา: ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
2560ว313/2560คุณค่าความเป็นมนุษย์ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาและหลักสิทธิมนุษยชนนายภูวเดช สินทับศาล
2560ว314/2560การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฎในสุภาษิตพระร่วงนายสุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
2560ว284/2560การศึกษาอัตลักษณะ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ ทองมา)
2560ว301/2560การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครตำรวจชุมชนดร.ตวงเพชร สมศรี
2560ว303/2560การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อสหกรณ์แบบยั่งยืนดร.อรชร ไกรจักร์
2560ว227/2560การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร
2560ว289/2560การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาดร.ชนันภรณ์ อารีกุล
2560ว246/2560การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุแม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค
2560ว245/2560การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติพลังในผู้สูงอายุดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
2560ว250/2560พุทธวิธีเพื่อการรู้เท่าทันสื่อใหม่สำหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม
2560ว238/2560โครงการย่อยที่ ๑ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย)พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก
2560ว295/2560การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา),ดร.
2560ว003/2560การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนานายวรวิทย์ นิเทศศิลป์
2560ว061/2560The city of Art : ศิลปะ สถาปัตยกรรมในวัดที่เป็นพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
2560ว094/2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมเรื่องสินไซรศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
2560ว089/2560วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่นนายนาคพล เกินชัย
2560ว017/2560โครงการย่อยที่ ๒ อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือ (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
2560ว285/2560การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง)
2560ว399/2560วัฒนธรรมพลเมืองประชาธิปไตยตามแนวพุทธพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี),รศ.
2560ว012/2560รูปแบบการบูรณาการนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายสิทธิชัย อุ่นสวน
2560ว018/2560โครงการย่อยที่ ๑ อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมภาคกลาง (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
2560ว016/2560โครงการย่อยที่ ๑ นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนา (แผนงานวิจัย: การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
2560ว024/2560โครงการย่อยที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม (แผนงานวิจัย: พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)นางชลธิชา จิรภัคพงค์
2560ว020/2560แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา),ดร.
2560ว021/2560โครงการย่อยที่ ๑ วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นายดำเนิน หมายดี
2560ว022/2560โครงการย่อยที่ ๒ วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
2560ว023/2560โครงการย่อยที่ ๓ วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นายสมจิต ขอนวงศ์
2560ว019/2560โครงการย่อยที่ ๔ วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นางชลธิชา จิรภัคพงค์
2560ว035/2560การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธนางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม
2560ว036/2560โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
2560ว040/2560รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยดร.ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ
2560ว041/2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนายวสิษฐ์พล กูลพรม
2560ว044/2560โครงการย่อย ๑ การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน (แผนงานวิจัย : อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำพูน)นายไพรรินทร์ ณ วันนา
2560ว048/2560การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดียนางบุศรา โพธิสุข
2560ว070/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุผศ.จักรแก้ว นามเมือง
2560ว071/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์
2560ว072/2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสุจริต ๓นายคนอง วังฝายแก้ว
2560ว072/2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนายคนอง วังฝายแก้ว
2560ว139/2560เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช่วย)
2560การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์นายเมฆไท ละม้ายวรรณ์
2558MCU RS 610758166กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยดร.ประเสริฐ ธิลาวโอนแล้วงวดที่1
ปีงบประมาณรหัสโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยหน่วยงานสถานะโครงการวิจัยการโอนเงินFulltextEdit Entry

Leave a Comment