สถานะโครงการวิจัย

ปีงบประมาณเลขสัญญาวิจัยชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสังกัดสถานะงานวิจัยไฟล์วิจัยฉบับสมบูรณ์สถานะเบิกจ่ายการเผยแพร่แก้ไขข้อมูล
2560ว139/2560เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช่วย)วิทยาเขตหนองคายส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว072/2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสุจริต ๓นายคนอง วังฝายแก้ววิทยาเขตพะเยาส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว071/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์วิทยาเขตพะเยาส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว070/2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุผศ.จักรแก้ว นามเมืองวิทยาเขตพะเยาส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว048/2560การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดียนางบุศรา โพธิสุขวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว044/2560โครงการย่อย ๑ การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน (แผนงานวิจัย : อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำพูน)นายไพรรินทร์ ณ วันนาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว041/2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนายวสิษฐ์พล กูลพรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว040/2560รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยดร.ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2วารสาร ในฐาน TCI
2560ว036/2560โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2-
2560ว035/2560การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธนางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560ว019/2560โครงการย่อยที่ ๔ วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นางชลธิชา จิรภัคพงค์วิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2-
2560ว023/2560โครงการย่อยที่ ๓ วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นายสมจิต ขอนวงศ์วิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2-
2562ว022/2560โครงการย่อยที่ ๒ วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภาวิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2-
2560ว021/2560โครงการย่อยที่ ๑ วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)นายดำเนิน หมายดีวิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2วารสาร ในฐาน TCI
2560ว020/2560แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา),ดร.วิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2-
2560ว024/2560โครงการย่อยที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม (แผนงานวิจัย: พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)นางชลธิชา จิรภัคพงค์วิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2วารสาร ในฐาน TCI
2560ว016/2560โครงการย่อยที่ ๑ นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนา (แผนงานวิจัย: การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์วิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2วารสาร ในฐาน TCI
2560ว018/2560โครงการย่อยที่ ๑ อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมภาคกลาง (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์วิทยาเขตแพร่ส่งแก้ไขร่างสมบูรณ์งวดที่ 2-
2560ว012/2560รูปแบบการบูรณาการนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายสิทธิชัย อุ่นสวนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯส่งร่างสมบูรณ์งวดที่ 2-
2560ว399/2560วัฒนธรรมพลเมืองประชาธิปไตยตามแนวพุทธพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี),รศ.คณะสังคมศาสตร์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3การประชุมวิชาการ(Proceeding)
2560ว285/2560การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง)คณะครุศาสตร์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3การประชุมวิชาการ(Proceeding)
2560ว017/2560โครงการย่อยที่ ๒ อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือ (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาวิทยาเขตแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3วารสาร ในฐาน TCI
2560ว089/2560วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่นนายนาคพล เกินชัยวิทยาเขตขอนแก่นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3วารสาร ในฐาน TCI
2560ว094/2560การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมเรื่องสินไซรศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์วิทยาเขตขอนแก่นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3วารสาร ในฐาน TCI
2560ว061/2560The city of Art : ศิลปะ สถาปัตยกรรมในวัดที่เป็นพระอารามหลวง จังหวัดเชียงรายพระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3วารสาร ในฐาน TCI
ปีงบประมาณเลขสัญญาวิจัยชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสังกัดสถานะงานวิจัยไฟล์วิจัยฉบับสมบูรณ์สถานะเบิกจ่ายการเผยแพร่แก้ไขข้อมูล