สถานะโครงการวิจัย

ปีงบประมาณชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสังกัดสถานะงานวิจัยไฟล์วิจัยฉบับสมบูรณ์สถานะเบิกจ่ายการเผยแพร่แก้ไขข้อมูล
2558การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3การประชุมวิชาการ(Proceeding)
2559ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 3การประชุมวิชาการ(Proceeding)
2560โครงการย่อยที่ ๕ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลาวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ส่งร่างสมบูรณ์งวดที่ 2-
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติจบงวดที่ 2การประชุมวิชาการ(Proceeding)
2560การศึกษาแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่นายบุญมี แก้วตาวิทยาเขตเชียงใหม่ส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายบัณฑิตอาสาในภาคเหนือนายสาวสุนทรี สุริยะรังษีวิทยาเขตเชียงใหม่ส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (แผนงานวิจัย : การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)นายอานุรักษ์ สาแก้ววิทยาลัยสงฆ์เชียงรายส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560พระพุทธรูปไม้ : อิทธิพลและคติธรรมที่มีต่อคนอีสานพระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย)วิทยาเขตขอนแก่นงานวิจัยฉบับสมบูร์และอนุมัติจบงวดที่ 3วารสาร ในฐาน TCI
2560รูปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานดร.สรัญญา วิภัชชวาทีวิทยาเขตขอนแก่นส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอกวิทยาเขตขอนแก่นส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2560โครงการย่อยที่ 4 การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)ดร.สุรพล พรมกุลวิทยาเขตขอนแก่นส่งร่างสมบูรณ์งวดที่ 2-
2560โครงการย่อยที่ 2 การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม (แผนงานวิจัย : พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)นายบุญส่ง นาแสวงวิทยาเขตขอนแก่นส่งแก้ไขรายงานก้าวหน้างวดที่ 2-
2558การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่ส่งผล ต่อวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาพระมหาเสรีชน นริสฺสโรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทำสัญญางวดที่ 1วารสาร ในฐาน TCI
ปีงบประมาณชื่อโครงการวิจัยชื่อนักวิจัยสังกัดสถานะงานวิจัยไฟล์วิจัยฉบับสมบูรณ์สถานะเบิกจ่ายการเผยแพร่แก้ไขข้อมูล