เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

เทมเพลตบทความ

—> คำแนะนำสำหรับผู้เขียน —> เทมเพลตบท…

Read More

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ

 >>>ลงทะเบียนนำเสนอบทความ <<<

Read More

กำหนดการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรร…

Read More

ข้อมูลโครงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญ…

Read More

Testimonials

Latest News