เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

เอกสารการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ MCU Buddhabanya Co…

Read More

เทมเพลตบทความ

เรียน ผู้เขียนบทความ…. หลังจากคณะกรรมการพิจารณากล…

Read More

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ

 >>>ลงทะเบียนนำเสนอบทความ <<<

Read More

ข้อมูลโครงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญ…

Read More

Testimonials

Latest News